Начало Как да поръчаме стол Гаранционни условия 

Гаранционни условия

Гаранционни условия:

1.Гаранционният срок започва да тече от датата на фактурата за продажба на офис стола.При продажба на лизинг, гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на стоката. Посочените срокове са на база правилна ежедневна употреба на офис стола в домашния офис или едносменна употреба в публични офис пространства.

2.Гаранционният срок не тече през времето на извършване на гаранционният ремонт до получаване на отремонтираното изделие.

3.Производителят на изделието и сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефект на стоката или престоя в сервиза.

4.Гаранцията покрива:
   4.1.Подмяна на дефектни части и компоненти, не цялостни изделия;
   4.2.Поправка или замяна на нефукциониращ механизъм.
   4.3. Дефекти, възникнали от производствени пропуски при тапицирането (като залепване и шиене).

Всички такива дефекти се отстраняват безплатно след като стоката се достави в сервизната база на Унисед ООД или в упълномощени от нас, изрично посочени в сайта, адреси на наши дистрибутори.

5.Тази гаранция не е валидна и се отказва безплатен сервиз в следните случаи:

   5.1.При неправилно транспортиране на изделието, вкл. подходяща за транспорт опаковка. Това изключение не важи за доставки, организирани от Унисед.
   5.2. При неспазване на инструкцията за монтаж и неправилен монтаж на изделието. (Монтажът се извършва в съответствие с приложената към всяко изделие инструкция, като при съмнение съветваме да се свържите с нас).
   5.3. При неспазване на инструкцията за експлоатация, съхранение и подръжка. При недобросъвестно или несъразмерно манипулиране и използване на изделието (теглово и времево натоварване).
   5.4..При липса на попълнена оригинална гаранционна карта и несъответствие на данните в документите със представената за рекламация стока.
   5.5..При правен опит да се отстранят дефектите от купувача или други неопълномощени лица.
   5.6.При повреди и дефекти в следствие от въздействието на външна среда (течности, чрезмерно запрашаване, насекоми, агресивна среда или др. такива) или неполагане на елементарни грижи за изделието
   5.7.При повреди в резултат на форсмажорни обстоятелства.
   5.8.Дефекти, възникнали от допустимо изхабяване в процеса на нармална експлоатация.

Адрес за кореспонденция с производителя: Унисед ООД 5500 гр.Ловеч ул. Търговска 45; тел 068 601 481 ; факс 068 610 481 e-mail: info@unised.bg

Продукти с валиден гаранционен срок е необходимо да бъдат придлужавани от оригинална гаранционна карта при приемането им в сервиза. Всички ремонти и сервизни операции, се извършват в производствената база на Унисед ООД или на посочени за целта адреси. Доставката на изделието до мястото на ремонт и обратно до купувача/потребителя е за сметка на последния.